algemene voorwaarden

IDENTITEIT VAN DE VERKOPER

Ciao Campers is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel als handelsnaam onder TMC met KVK nummer 76738272. BTW nummer NL003131924B84.

Voor informatie over de verwerking van persoonsgegevens op deze site lees ook onze privacy voorwaarden. De hieronder beschreven voorwaarden hebben uitsluitend betrekking op de aankoop van een e-book via deze website.

ARTIKEL 1 – ALGEMEEN

1.1 De rechtsverhouding tussen Ciao Campers en de consument, wordt beheerst door onderhavige algemene voorwaarden, de factuur en eventuele bijzondere voorwaarden (hierna gezamenlijk aangeduid als ‘de Overeenkomst’).

1.2 Door het plaatsen van een bestelling van een e-book via een online verbinding, en het aanvinken van de algemene voorwaarden, aanvaardt de consument zonder enig voorbehoud deze voorwaarden. De consument verklaart deze voorwaarden volledig heeft gelezen en begrepen. De consument verbindt zich ertoe deze na te leven en erkent de geldigheid ervan als een door hem ondertekend document.

ARTIKEL 2 – AANBOD, OVEREENKOMST EN LEVERING

2.1 Offertes en prijzen van Ciao Campers houden geen enkele verplichting/ verbintenis in en kunnen op elk moment worden teruggetrokken. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Ciao Campers niet.

2.2 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging per e-mail is verzonden naar het door de Consument opgegeven e-mailadres. Ciao Campers en de consument komen uitdrukkelijk overeen dat middels elektronische weg een geldige overeenkomst tot stand komt. Het ontbreken van een schriftelijke, gewone handtekening doet niets af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding ervan. Ciao Campers gaat er redelijkerwijze ook van uit dat de persoon die de bestelling plaatst en het aanbod aldus aanvaardt, ook gerechtigd en bekwaam is om de Consument te verbinden.

2.3 De levering van een e-book vindt plaats op het ogenblik dat de orderbevestiging met download link voor het downloaden van het e-book aan de Consument wordt bezorgd via e-mail, en dit binnen de 24 uren na het plaatsen van de bestelling. Door het verzenden van voormelde e-mail heeft Ciao Campers aan haar leveringsplicht voldaan. Mocht de Consument binnen de 24 uren na de bestelling van het e-book geen e-mailbericht van Ciao Campers hebben ontvangen, of mocht de download link niet werken, dient hij Ciao Campers onmiddellijk te contacteren info@ciao-campers.com.

ARTIKEL 3 PRIJZEN EN BETALING

3.1 De Consument is gehouden tot betaling van de prijs die is vermeld in de webshop op www.ciao-campers.com. Kennelijke fouten, manipulaties of vergissingen (zoals evidente onjuistheden), kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Ciao Campers worden gecorrigeerd.

3.2. De aankoop van de producten kan worden betaald door middel van de betalingsmogelijkheden van Mollie.

3.3 Voor de verwerking van de online betalingen, doet Ciao Campers beroep op externe professionele en gespecialiseerde partners die een betalingsplatform beheren. De financiële gegevens van de Consument die worden ingevoerd in het kader van een online betaling worden enkel uitgewisseld tussen de externe partner en de betrokken financiële instellingen. Ciao Campers heeft geen toegang tot de vertrouwelijke financiële gegevens van de Consument.

3.4 Wat de afhandeling van de online betalingen betreft alsook de bewaring en verwerking van de vertrouwelijke financiële gegevens van de Consument, kan Ciao Campers in geen geval verantwoordelijk of aansprakelijk worden geacht.

3.5 Het aangekocht product zal slechts worden geleverd aan de Consument indien het volledige bedrag is betaald.

ARTIKEL 4 – HERROEPINGSRECHT & RETOURNEREN

4.1 Een E-Book is een digitaal boek welke je direct als pdf-bestand toegestuurd krijgt (bij je factuur). Deze kun je direct op je laptop, telefoon of tablet bekijken. Omdat het een digitaal product betreft dat direct aan je wordt toegestuurd, geldt er geen herroepingstermijn, waardoor retourneren niet mogelijk is.

ARTIKEL 5 – DISCLAIMER

5.1 Onze producten (e-book) worden met de grootste zorg samengesteld. Ciao Campers biedt echter geen garantie dat de informatie volledig, juist of up to date is. Aan de inhoud kunnen derhalve geen rechten worden verleend.

ARTIKEL 6 – COPYRIGHT

6.1 Op de aangekochte producten is copyright van toepassing. Producten zijn uitsluitend voor persoonlijke gebruik en mogen niet worden verveelvoudigd, door middel van druk, fotokopieën, geautomatiseerde gegevensbestanden of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ciao Campers.

ARTIKEL 7 – GESCHILLEN

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.